Politika ochrany soukromí

Politika důvěrnosti

Vážený uživateli,

rádi bychom vás informovali, že pro vaše používání stránek www.newbalance.cz (dále jen „obchod“) je nutné zpracování vašich osobních údajů. V souvislosti s výše uvedeným platí, že v případě použití určitých služeb, jež jsou v obchodě dostupné, bude správce zpracovávat vaše osobní údaje v rozsahu, který je nezbytný pro správné provedení služeb, které budete používat. V některých případech mohou aktivity, které budete provádět v rámci obchodu, také zdůvodňovat zpracování vašich osobních údajů na základě oprávněného zájmu správce.

Veškeré osobní údaje jsou správcem zpracovávány v souladu s předpisy všeobecně platných zákonů, zejména s předpisy Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice č. 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. EU L 119, 4.5.2016) a také zákona ze dne 10. května 2018 (Sb. zák. Polské republiky z roku 2018, pol. 1000).


Rádi bychom vám vysvětlili, že zpracování vašich osobních údajů se odehrává výhradně za účelem povedení vašeho nákupu a také za tím účelem, abychom vás mohli informovat o naší nabídce a mohli ji přizpůsobit vašim požadavkům. Prosíme vás, abyste se seznámili s obsahem této Politiky důvěrnosti, což vám umožní pochopit činnosti zpracování osobních údajů, které správce provádí.

Správce.
1. Správcem osobních údajů, které nám poskytujete během používání služeb, jež jsou dostupné v obchodě, je společnost New Balance Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością se sídlem v Řešově, ul. Ciasna 10, 35-232 Rzeszów, Polsko, zapsaná v rejstříku podnikatelů Národního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000717955, DIČ 5272838323 (dále jen “New Balance Poland”).
2. Vaše osobní údaje jsou shromažďovány společností New Balance Poland výhradně od vás, zejména během zakládání zákaznického účtu, nakupování v obchodě, používání newsletteru nebo při používání jiných funkcionalit obchodu, včetně prostřednictvím ukládaných souborů cookies.
3. Pokud při nákupu určitých výrobků v obchodě použijete k zaplacení zprostředkovatele PayU, bude správcem vašich osobních údajů v rámci provedení platby společnost PayU Spółka Akcyjna se sídlem v Poznani na ulici Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań, Polsko zapsaná v rejstříku podnikatelů Národního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000274399, DIČ 7792308495.

Jaké osobní údaje společnost New Balance Poland shromažďuje a zpracovává?
1. Rozsah vašich osobních údajů, které společnost New Balance Poland shromažďuje a zpracovává, je závislý především na rozsahu služeb, které používáte, a také na vámi udělených souhlasech se zpracováním osobních údajů.
2. Při nakupování nebo zakládání zákaznického účtu je nutné uvést následující osobní údaje:
- údaje uživatele/objednatele – jméno, příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo, adresu;
- údaje příjemce – jméno, příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo (v případě, že je příjemcem jiná osoba než objednatel);
- přihlašovací jméno a heslo vytvořené uživatelem (pouze v případě registrace/založení účtu).
3. V případě, že uživatel nakupuje v rámci své podnikatelské nebo profesionální činnosti a požaduje fakturu DPH, musí ještě navíc uvést název společnosti a DIČ.
4. Pokud chce uživatel používat službu newsletter, je povinen určit e-mailovou adresu nebo telefonní číslo, na které bude newsletter odesílán.
5. V závislosti na nastavení internetového prohlížeče uživatele obchodu může správce zpracovávat jeho IP adresu nebo jiný identifikátor a informace shromážděné pomocí souborů cookies nebo jiných, podobných technologií.

Jak dlouho zpracováváme vaše osobní údaje?

1. V případě, kdy povinnost zpracovat osobní údaje vyplývá ze všeobecně platných právních předpisů (např. ze zákona o účetnictví, daňového řádu), budou osobní údaje zpracovávány po dobu, která je vyžadována těmito předpisy.
2. Osobní údaje registrovaného uživatele budou zpracovávány po celou dobu, kdy je účet platný. Po ukončení platnost účtu však může společnost New Balance Poland ještě zpracovávat část osobních údajů uživatele v souvislosti se zákonnými povinnostmi, které musí splnit (např. účetní povinnost), a také s oprávněnými zájmy správce (např. zajištění nároků).
3. S vyhrazením odst. 1 a 2, v případě, kdy jsou osobní údaje zpracovávány na základě uděleného souhlasu – jsou tyto údaje zpracovávány pouze do doby jeho odvolání, omezení nebo jiného rozhodnutí uživatele, které tento souhlas omezuje.
4. V případě, kdy je základem pro zpracování osobních údajů oprávněný zájem správce, budou osobní údaje zpracovávány do okamžiku, kdy uživatel uplatní efektivní námitku.

Jaký je účel zpracování vašich osobních údajů?
Společnost New Balance Poland shromažďuje osobní údaje za účelem uzavření a naplnění smlouvy o prodeji a také pro jiné účely, jež jsou určeny obecně platnými právními předpisy a také správcem, zejména aby mohla:
- optimalizovat proces zákazníky prováděných činností, zejména zefektivněním a usnadněním procesu nákupu, doručení, reklamace nebo vrácení zakoupeného zboží,
- tvořit nabídku přizpůsobenou požadavkům zákazníků,
- informovat zákazníky o nových výrobcích a cenových slevách v nabídce,
- provádět analýzy, které pomáhají zdokonalovat služby poskytované společností New Balance Poland,
Komu můžeme předávat osobní údaje?

1. V souladu s platnými zákony může správce osobních údajů (společnost
New Balance Poland) předat osobní údaje subjektům, jež zpracovávají tyto údaje na základě jeho objednávky, např. subdodavatelům jejich služeb, marketingovým agenturám a také subjektům oprávněným k získání osobních údajů na základě platných zákonů, např. soudy nebo orgány činné v trestním řízení – samozřejmě pouze v případě, pokud bude mít jejich žádost příslušný právní základ.
2. S ohledem na globální dosah značky NEW BALANCE mohou být některé vaše osobní údaje předány správcem subjektům, které mají sídlo mimo Evropský hospodářský prostor nebo v zemích, které podle názoru Evropské komise nezaručují správnou úroveň ochrany osobních údajů. Předávání osobních údajů určené v předcházející větě může být provedeno ve prospěch subjektů, které jsou součástí světové skupiny značky New Balance nebo subdodavatele našich služeb.
3. V případě, že jsou osobní údaje předávány subjektům, které mají sídlo mimo Evropský hospodářský prostor nebo v zemích, které podle názoru Evropské komise nezaručují správnou úroveň ochrany osobních údajů, dochází k předávání osobních údajů na základě správcem uzavřené smlouvy, která obsahuje standardní smluvní doložky Evropské unie, které zajišťují dodržení bezpečnostních standardů a pravidel zodpovědnosti za zpracování osobních údajů.
4. Po odeslání příslušné žádosti na adresu správce můžete kdykoliv obdržet kopii vašich osobních údajů, které byly předány do třetího státu.
Externí odkazy.
1. Na stránkách obchodu se mohou nacházet odkazy na stránky, zásuvné moduly a aplikace externích společností. V případě, že navštívíte externí stránky prostřednictvím odkazů, aplikací nebo zásuvných modulů, které jsou umístěny na stránkách obchodu, mohou operátoři těchto stránek shromažďovat nebo zpřístupňovat informace o vás.
2. Společnosti, které jsou správci externích stránek, mohou používat informace v souladu s politikou důvěrnosti, kterou přijaly, ale tato politika důvěrnosti se může lišit od pravidel této politiky důvěrnosti.
3. Správce obchodu nekontroluje externí stránky, v souvislosti s čímž vám doporučujeme seznámit se s podmínkami politiky důvěrnosti, jež jsou publikovány na těchto stránkách, abyste byli informováni o pravidlech shromažďování, používání a zveřejňování osobních údajů, která přijali správci externích stránek.
4. Na stránce obchodu byly navíc zpřístupněny odkazy na sociální sítě Facebook, Instagram, Tweeter, Youtube, Pinterest. Odkaz na internetové stránky sociálních sítí je označen logem dané společnosti/sítě. Kliknutí na odkaz způsobuje přesměrování na stránku, která je ekvivalentem obchodu v sociální síti. Přesměrování na stránky portálu sociálních sítí způsobuje spojení se s jeho servery. Ne server sociálních sítí je předána informace o návštěvě stránky obchodu. Dodavateli sociálních služeb jsou navíc odeslány další údaje. Patří k nim například adresa stránky, na které se nachází aktivovaný odkaz, datum a doba návštěvy stránky nebo aktivace odkazu, informace, které se týkají používaného prohlížeče, operačního systému a IP adresa.
Jaká máte práva vůči svým osobním údajům?

Máte právo požadovat přístup k osobním údajům, jejich opravu, odstranění nebo omezení jejich zpracování. Můžete také odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, podat námitku nebo použít jiná práva, včetně práva na:
- získání komplexních informací, zda společnost New Balance Poland má množinu vašich osobních údajů, a také na určení správce této množiny, adresy jeho sídla a úplného názvu;
- získání informace o účelu, rozsahu a způsobu zpracování osobních údajů, které jsou součástí takové množiny;
- získání informace, odkdy jsou v množině zpracovávány osobní údaje, které se vás týkají, a také poskytnutí obsahu těchto osobních údajů v obecně srozumitelné podobě;
- získání informace o zdroji, ze kterého pocházejí osobní údaje, které se vás týkají, pokud není správce povinen uchovat v této oblasti důvěrnost tajných informaci nebo dodržet profesní tajemství;
- získání informace o způsobu zpřístupňování osobních údajů, zejména informací o příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým jsou tyto osobní údaje zpřístupňovány;
- požadování doplnění, aktualizace, opravy osobních údajů, dočasného nebo trvalého pozastavení jejich zpracování nebo jejich odstranění, pokud jsou tyto osobní údaje nekompletní, neaktuální, nesprávné nebo byly získány prostřednictvím porušení zákona, nebo jsou již zbytečné pro splnění cíle, za jakým byly shromážděny;
- podání požadavku na pozastavení zpracování osobních údajů;
Jaký je právní základ pro zpracování osobních údajů společností New Balance Poland?

1.

Každé zpracování osobních údajů musí být založeno na správném právním základě, který je v souladu s platnými předpisy a zákony. Právním základem pro zpracování osobních údajů za účelem prodeje zboží a poskytování služeb je nutnost plnění smluv (v případě poskytování služeb jsou těmito smlouvami pravidla nebo jiné, podobné dokumenty, jež jsou dostupné pro služby, které používáte).
2. Kdežto právním základem pro přizpůsobování obsahu služeb zájmům uživatelů obchodu a služeb poskytovaných společností New Balance Poland, zajištění jejich bezpečnosti a také měření a analýzy, jejich zdokonalování a vlastní marketing společnosti New Balance Poland je tzv. oprávněným zájmem správce osobních údajů.
3. Zpracování osobních údajů pro marketingové účely, včetně profilování a také pro analytické účely bude prováděno na základě dobrovolného souhlasu, který je možné vyjádřit označením tlačítka souhlasu, jež je zpřístupněno uživateli.
4. Vyjádření tohoto souhlasu je dobrovolné a můžete jej kdykoliv odvolat, přičemž odvolání souhlasu nebude mít vliv na legálnost zpracování osobních údajů na základě uděleného souhlasu před jeho odvoláním.

Další oprávnění uživatele.
1. Uživatel má právo kdykoliv podat námitku vůči procesům zpracování osobních údajů přijímaným společností New Balance Poland na základě oprávněného zájmu správce. V takové situaci bude správce oprávněn k dalšímu zpracování osobních údajů pouze v situaci, kdy dokáže platné a právně opodstatněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů, které jsou nadřazené vůči zájmům, právům a svobodám, které přísluší uživateli.
2. Uživatel má také právo podat stížnost předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů na kýmkoliv přijímané činnosti zpracování jeho osobních údajů.
Bezpečnost
1. Správce vynakládá veškeré úsilí pro zajištění ochrany soukromí a ochrany osobních údajů, které uživatelé poskytli během používání obchodu, a přijímá za tímto účelem veškerá nezbytná opatření.
2. Správce provádí průběžnou analýzu rizika, aby zajistil, že osobní údaje zpracovává bezpečným způsobem.
3. Správce ujišťuje, že přístup k osobním údajům mají pouze oprávněné osoby a osoby, se kterými uzavřel příslušné smlouvy o přidělení nebo zpřístupnění osobních údajů.
4. Správce přijímá nezbytné kroky k tomu, aby subjekty, které s ním spolupracují, poskytovaly záruku používání příslušných bezpečnostních prostředků pokaždé, když zpracovávají osobní údaje dle jeho objednávky.
5. Správce zavedl šifrování osobních údajů za účelem minimalizace následků případného porušení bezpečnosti těchto údajů.
6. Uživatel je povinen pečovat o utajení přihlašovacího jména a hesla, které si vytvořil, a nesmí je poskytovat třetím osobám. Správce uživateli doporučuje odhlásit se z obchodu po ukončení jeho používání a před jeho opuštěním.

Ostatní informace
1. Osobní údaje uživatele mohou být zpracovávány automatizovaným způsobem, včetně profilování, za účelem přizpůsobení obsahu stránky individuálním preferencím a zájmům. Správce může na základě informací, které se týkají výrobků, jež si uživatel vybírá, akčních nabídek, které uživatel dříve využil, a také zboží, které si uživatel již koupil v obchodě, automaticky prezentovat tomuto uživateli personalizovanou nabídku, která se týká nabízených výrobků a služeb. Automatizované zpracování osobních údajů ani profilování nebude mít žádné právní následky, ani nebude podstatným způsobem ovlivňovat situaci uživatele.
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Ve společnosti New Balance Poland byl jmenován pověřenec pro ochranu osobních údajů, který dohlíží na dodržování pravidel pro zpracování osobních údajů, které společnost New Balance Poland shromažďuje a zpracovává.
V případě dotazů ke zpracování osobních údajů můžete jmenovaného pověřence kontaktovat odesláním zprávy na adresu: iod@newbalance.pl

Kontakt
New Balance Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Ciasna 10,
35-232 Rzeszów, Polsko
e-mail: iod@newbalance.pl