Pravidla New Balance

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tato pravidla jsou zpracována za účelem zajištění srozumitelnosti zásad pro používání stránek www.newbalance.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Před zahájením používání stránek www.newbalance.cz se seznamte s obsahem těchto obchodních podmínek.
I. OBECNÁ USTANOVENÍ
1. Majitelem a správcem internetových stránek, které fungují v rámci domény newbalance.cz (dále jen „Stránky“) a internetového obchodu (dále jen „Obchod“), který je na této adrese zřízen, je společnost New Balance Poland Sp. z o.o. se sídlem v Řešově na ul. Ciasna 10, 35-232 Rzeszów, Polská republika, zapsaná v rejstříku podnikatelů Národního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000717955, DIČ: 5272838323, IČO: 369472032 (dále jen „New Balance Polsko” nebo „Prodejce“).

3. Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) jsou dostupné na internetové adrese: https://newbalance.cz/pravidla_new_balance takovým způsobem, který kdykoliv umožňuje jejich stažení, reprodukci a záznam jejich obsahu. Obchodní podmínky je možné zejména stáhnout ve formátu PDF a archivovat je, vytisknout nebo uložit, a to s použitím standardních funkcí internetového prohlížeče.

4. Veškeré smluvní vztahy mezi Prodejcem a kupujícím se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění (dále jen „OZ“). Právní vztahy Prodejce se spotřebitelem se současně řídí zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“).

5. Prodejce poskytuje prostřednictvím Stránek elektronickou cestou následující služby:
a) založení a správu zákaznického účtu,
b) zpracování objednávkového formuláře,
c) zpracování kontaktního formuláře,
d) přidávání recenzí výrobku,

e) odesílání obchodních zpráv, akčních nabídek apod. s využitím služby „newsletter“.
6. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Pokud není v kupní smlouvě nebo v jejích přílohách výslovně uvedeno odchylné ujednání nebo platnost některých ustanovení těchto Obchodních podmínek není kupní smlouvou nebo jiným výslovným ujednáním mezi Prodejcem a kupujícím vyloučena nebo jinak modifikována, platí v ostatním pro vzájemné vztahy smluvních stran tyto Obchodní podmínky.
7. Zákazník je každý návštěvník Obchodu, bez ohledu na to, či jedná jako spotřebitel nebo jako podnikatel (dále jen „Zákazník“).
8. Není-li výslovně uvedeno jinak, pro účely Obchodních podmínek se v souladu s OZ považuje za spotřebitele každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodejcem nebo s ním jinak jedná (každý takový člověk dále jen „Spotřebitel“).
9. Podnikatelem je kupující, který není Spotřebitelem. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele (dále jen „Podnikatel“).
10. Prodejce si vyhrazuje právo zavést jakékoliv zabezpečení, jehož cílem je ochrana správné funkčnosti Stránek, včetně zabezpečení, která chrání před působením uživatelů Stránek, které je porušením těchto Obchodních podmínek nebo zásad, jež souvisí se správnou funkcí Stránek.
11. Kontaktní údaje Prodejce:
a) e-mailová adresa: info@newbalance.cz
b) telefonní číslo: +420 2 968 42228
c) kontaktní adresa: New Balance Poland Sp. z o.o., ul. Ciasna 10, 35-232 Rzeszów, Polská republika.
II. ROZSAH SLUŽEB
1. Založení zákaznického účtu
1.1. Prodejce umožňuje Zákazníkům založit si na Stránkách zákaznický účet pro účely nakupování v Obchodě. Založení zákaznického účtu Zákazníkovi umožňuje zejména sledování dostupných výrobků, snadnější zadávání objednávek, sledování historie provedených nákupů a přidávání recenzí zakoupených výrobků.
1.2. Při zakládání účtu je Zákazník povinen vyplnit registrační formulář, ve kterém musí uvést jméno a příjmení, adresu bydliště, e-mailovou adresu, telefonní číslo a heslo pro zakládaný účet. Musí také souhlasit s Obchodními podmínkami. V případě, že si účet zakládá Podnikatel – právnická osoba, je povinen uvést také název společnosti, IČO a adresu sídla společnosti. Pokud se jedná o Podnikatele – fyzickou osobu, uvede své jméno, IČO a adresu svého sídla.
1.3. Poté, co Zákazník uloží v systému vyplněný registrační formulář, Prodejce obratem odešle na e‑mailovou adresu uvedenou Zákazníkem zprávu, která potvrzuje založení zákaznického účtu.
1.4. Služba zákaznického účtu je Prodejcem Zákazníkovi poskytována bezplatně a po neomezenou dobu. Zákazník může službu zákaznického účtu ukončit kdykoliv, bez udání důvodu, a to odesláním žádosti o odstranění účtu na e-mailovou adresu: info@newbalance.cz.
2. Zpracování objednávkového formuláře
2.1. Při používání Stránek může Zákazník nakupovat dostupné zboží jak prostřednictvím aktivního zákaznického účtu, tak bez něj jako host.
2.2. Zboží nabízené prostřednictvím Stránek je nabídkou zboží, která má pouze informativní charakter. Samotná nabídka zboží se bez dalšího nepovažuje za návrh dodat zboží ve smyslu § 1732 odst. 2 OZ a Prodejce není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně nabízeného zboží.
2.3. Aby mohl Prodejce správně realizovat objednávku a kontaktovat Zákazníka v případě potřeby, musí Zákazník, který nemá založený zákaznický účet, v rámci objednávky uvést: jméno a příjmení, doručovací adresu, e-mailovou adresu a telefonní. Pokud není objednatel příjemcem objednávky, musí uvést také jméno a příjmení, případně společnost příjemce. V případě, že objednávku zadává Zákazník, který je Podnikatel- právnická osoba, je povinen uvést také název společnosti, IČO a adresu sídla společnosti. Pokud se jedná o Podnikatele – fyzickou osobu, uvede své jméno, IČO a adresu svého sídla.
2.4. Zákazník zasláním objednávky potvrzuje, že si Obchodní podmínky přečetl a v celém rozsahu s nimi souhlasí. Zákazník dále souhlasí s vystavením dokladu o zakoupení zboží, který obsahuje datum prodeje, označení zboží, kupní cenu a údaje o Prodejci, bez podpisu a souhlasí s jeho odesláním v elektronické podobě na e-mailovou adresu uvedenou Zákazníkem.
2.5. Ihned po vyplnění a odeslání objednávkového formuláře odešle Prodejce na e-mailovou adresu uvedenou Zákazníkem potvrzení o přijetí objednávky. Výše uvedené potvrzení je zprávou o přijetí vyplněného objednávkového formuláře. Následně Prodejce prověří možnost realizace objednávky a okamžitě Zákazníkovi odesílá zprávu s potvrzením objednávky. Kupní smlouva je uzavřena doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je Prodejcem zasláno Zákazníkovi na elektronickou adresu, kterou uvedl v objednávce.
2.6. V případě, že je objednané zboží dočasně nedostupné, je Zákazník neodkladně informován o skutečnosti, že zboží není dočasně k dispozici, což způsobí prodloužení doby dodání. V takové situaci má Zákazník možnost vybrat si mezi: čekáním na objednané zboží, změnou objednaného zboží na jiné nebo stornováním zadané objednávky bez jakýchkoliv následků. V případě, že Zákazník nevyužije žádnou z nabízených možností do 7 (sedmi) dní od odeslání informace o nedostupnosti zboží, bude objednávka stornována bez jakýchkoliv následků.
2.7. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (např. náklady na internetové připojení nebo náklady na telefonní hovory) nese Zákazník sám.
3. Zpracování kontaktního formuláře
3.1. Prodejce umožní Zákazníkovi použít službu kontaktního formuláře. V rámci předmětné služby má Zákazník možnost odeslat Prodejci zprávy a své kontaktní údaje bez použití dalších externích nástrojů, které by se nacházely mimo Stránky Prodejce.
3.2. Aby mohl Zákazník odeslat Prodejci zprávu, musí uvést své jméno, příjmení, e-mailovou adresu a telefonní číslo a také musí souhlasit se zpracováním svých osobních údajů.
3.3. Použitím služby kontaktního formuláře vyjadřuje Zákazník souhlas se skutečností, že Prodejce může odeslat zprávu na jím uvedenou e-mailovou adresu nebo na přímý telefonní kontakt v rozsahu záležitostí, jež jsou předmětem zprávy.
3.4. Prodejce vynaloží přiměřené úsilí, aby bez zbytečného odkladu provedl věcné vyhodnocení zprávy, kterou mu zaslal Zákazník, a poskytl mu nezbytné informace.
3.5. Prodejce není povinen poskytnout Zákazníkovi odpověď na zprávu odeslanou přes kontaktní formulář.
4. Recenze výrobku
4.1. Registrovaní Zákazníci, kteří koupili určitý výrobek, na něj mohou prezentovat na Stránkách svůj individuální názor, a to na základě zkušeností získaných při jeho používání.
4.2. Prodejce zveřejňuje komentáře a recenze Zákazníka na Stránkách. Zákazník bere na vědomí, že je Prodejce pouze správcem těchto komentářů a recenzí, jejichž autorem zůstává Zákazník a dále souhlasí se zveřejněním svého jména s informací, že je autorem komentáře nebo recenze.
4.3. Komentáře a recenze představují subjektivní hodnocení výrobků Zákazníky. Jedná se zejména o hodnocení vlastnosti výrobku a jeho funkčnosti, čímž dojde k usnadnění rozhodování o koupi pro potencionální Zákazníky. Prodejce si vyhrazuje možnost komentáře a recenze smazat.
5. Odesílání obchodních zpráv, akčních nabídek apod.
5.1. Službu zasílání novinek týkajících se Prodejce a nabízeného zboží (dále jen „Newsletter“) Prodejce začne poskytovat poté, co je ve složce „Newsletter“, která je viditelná na Stránkách Obchodu, zadána e-mailová adresa Zákazníka, na kterou mají být odesílány následující vydání Newsletteru, po vyjádření souhlasu Zákazníka se zpracováním osobních údajů a po kliknutí na tlačítko „Objednat newsletter“.
5.2. Přihlásit se ke službě Newsletter je možné během zakládání zákaznického účtu, po založení zákaznického účtu ve zpřístupněném panelu nebo během zadávání jednotlivých objednávek, a to kliknutím na okno, které obsahuje souhlas se zasíláním obchodních zpráv.
5.3. Po zaslání žádosti o aktivaci služby newsletter zašle Prodejce na e-mailovou adresu uvedenou Zákazníkem zprávu s potvrzením aktivace služby newsletter společně s informací o možnosti odstoupení od aktivované služby v libovolném okamžiku bez udání důvodu, a to zasláním e-mailu s žádostí o deaktivaci služby Newsletter na e-mailovou adresu info@newbalance.cz, nebo přímo použitím funkcionality panelu zákaznického účtu.
III. PLATBY
1. Všechny ceny výrobků uvedené v Obchodě jsou vyjádřeny v českých korunách (Kč) a obsahují veškeré veřejné daně a poplatky, včetně daně z přidané hodnoty (DPH).
2. Platby objednaných výrobků provádí Zákazník předem, přímým bankovním převodem, platební kartou, realizací platby s využitím zprostředkovatele platby, zejména s využitím zprostředkovatele PayU S.A., PayPal, voucherem apod. nebo při převzetí objednávky, a to zaplacením dopravci/doručovateli objednávky.
3. Pokud si Zákazník zvolí druh platby „Převodem na bankovní účet Prodejce“, musí cenu výrobku uhradit na bankovní účet Prodejce č.: 41 3060 0000 0002 0000 8179 / a jako název platby uvést: Platba za: /č. objednávky + datum/ / pod variabilním symbolem, kterým je číslo objednávky a který Zákazník získá při dokončení objednávky. V případě platby za zboží formou bankovního převodu se považuje kupní cena za uhrazenou dnem, kdy došlo k připsání příslušné částky na účet Prodejce.
4. Při volbě platby platební kartou po internetu bude Zákazník po dokončení objednávky přesměrován na platební server třetí strany, kde vyplní potřebné platební údaje. Po ověření jejich platnosti bude objednávka potvrzena a kupní cena odečtena z účtu Zákazníka.
5. Při volbě platby přes službu PayPal bude Zákazník po dokončení objednávky přesměrován na server třetí strany, kde bude vyzván k přihlášení do svého PayPal účtu. Po ověření platnosti a dostatečného zůstatku na PayPal účtu bude objednávka potvrzena a kupní cena odečtena z PayPal účtu kupujícího. Platby zprostředkovává společnost PayPal (Evropa) S.à r.l.et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Lucembursko, sp. zn. B 118 349.
6. Podle zákona o evidenci tržeb je Prodejce povinen vystavit Zákazníkovi účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Zákazník souhlasí s vystavením účtenky v elektronické podobě.
IV. DORUČOVÁNÍ ZBOŽÍ
1. Prodejce dodá zboží Zákazníkovi kompletní, nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání.
2. Při převzetí zboží od přepravce je Zákazník povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky se doporučuje Zákazníkovi zásilku od přepravce nepřevzít a vyplnit záznam o poškození zásilky. Podpisem dodacího listu Zákazník stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.
3. Zákazník je povinen zboží převzít a zaplatit, pokud tak již neučinil. Zákazníkovi se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.
4. Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, potvrzení a certifikáty, odešle Prodejce Zákazníkovi ihned po převzetí zboží, nejpozději do 2 (dvou) dnů od převzetí zboží Zákazníkem.
5. Při zadávání objednávky si Zákazník volí způsob doručení, a to z možností, které Prodejce poskytuje.
6. Dostupné způsoby doručení mohou být závislé na druhu platby, který si Zákazník zvolí. Náklady na odeslání zásilky hradí Prodejce.
7. Výrobky zakoupené v Obchodě jsou Prodejcem dodávány výhradně na území České republiky. V případě uvedení doručovací adresy mimo Českou republiku bude objednávka Prodejcem stornována.
8. Pokud nebude objednávka Zákazníkovi doručena z důvodu, jež jsou na straně Zákazníka, zejména pokud uvede v objednávce nesprávné údaje nebo není přítomen na uvedené doručovací adrese, Prodejce neodpovídá za porušení podmínek doručení objednávky. Ta bude odeslána zpět Prodejci, který může po Zákazníkovi požadovat uhrazení vzniklých nákladů.
V. VÝMĚNA ZBOŽÍ
1. Veškeré zboží zakoupené v Obchodě lze vyměnit za jiné, a to do 30 (třiceti) dnů od doručení. V případě, že bude mít vrácené zboží nižší cenu než nové, za které chce Zákazník zboží vyměnit, uhradí Prodejci rozdíl v ceně v souladu s čl. III Obchodních podmínek. Jestliže bude mít vrácené zboží vyšší cenu než nové, za které chce Zákazník zboží vyměnit, vrátí Prodejce rozdíl v ceně Zákazníkovi na bankovní účet, který mu Zákazník sdělí. V obou případech Prodejce přezkoumá, zdali nedošlo ke snížení hodnoty vráceného zboží.
2. Náklady na dopravu měněného zboží nese Prodejce. Nepoužité a nepoškozené zboží zabalené v originálním a nezničeném obalu musí být odesláno na adresu New Balance Poland Sp. z o.o., ul. Ciasna 10, 35-232 Rzeszów, Polská republika.
3. V případě, že Zákazník projeví vůli vyměnit zboží, je povinen se u Prodejce informovat, zdali je požadované zboží dostupné.
4. V situaci, kdy nebude výměna možná (např. z důvodu, že zboží není dostupné), nabídne Prodejce na výběr jiné, dostupné zboží, nebo Zákazníkovi vrátí zaplacenou cenu na bankovní účet, který mu Zákazník sdělí.
5. Nové zboží bude Kupujícímu zasláno do 14 (čtrnácti) pracovních dnů od okamžiku, kdy Prodejce obdrží vrácené zboží.
VI. PRÁVAVADNÉHO PLNĚNÍ
1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2161 až 2174 OZ) a zákonem o ochraně spotřebitele.
2. Prodejce zpřístupňuje informaci o způsobu použití zakoupeného zboží, a to v podobě dokumentu přiloženého k výrobku nebo v podobě informace, která je zveřejněna na internetové stránce newbalance.cz nebo je Zákazníkovi zaslána v podobě souboru PDF v e-mailové zprávě. Předmětná informace obsahuje také pravidla údržby zakoupeného zboží.
3. Zákazník, který je Podnikatelem, má práva z vadného plnění v rozsahu stanoveném obecnými ustanoveními OZ, zejména § 1914 až 1925 a § 2099 až § 2112 OZ.
4. Ustanovení odstavců 5. až 16. tohoto článku VI. Obchodních podmínek se vztahují výhradně na Zákazníka, který je Spotřebitelem.
5. Prodejce odpovídá Spotřebiteli, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodejce odpovídá Spotřebiteli, že v době, kdy zboží převzal:
5.1. má zboží vlastnosti, které si smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodejce nebo výrobce popsal nebo které Zákazník může obecně očekávat s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy Prodejcem prováděné,
5.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodejce uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
5.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byly-li jakost nebo provedení určeny podle smluveného vzorku nebo předlohy,
5.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
5.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
6. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v zákonem stanovené době, tj. 24 (dvaceti čtyř) měsíců od převzetí. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se zákonná ustanovení o záruce za jakost. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí; po uplynutí této 6 měsíční lhůty musí Spotřebitel své tvrzení, že vada existovala již v době převzetí, prokázat.
7. Jestliže zboží neodpovídá vlastnostem uvedeným v čl. IV odstavci 2. Obchodních podmínek, může Spotřebitel požadovat dodání zboží, které není vadné, to však platí pouze, pokud by to s ohledem na povahu vady nebylo nepřiměřené. Jestliže nelze zboží řádně využívat, protože zakoupené zboží vykazuje opakovanou vadu, nebo více vad nezávislých na sobě, má Spotřebitel nárok na výměnu za nové zboží. V tomto případě má Spotřebitel rovněž možnost odstoupit od smlouvy.
8. Práva z vadného plnění může Spotřebitel uplatnit u Prodejce na adrese New Balance Poland Sp. z o.o., ul. Ciasna 10, 35-232 Rzeszów, Polská republika. Spotřebitel může reklamaci zaslat také na e-mailovou adresu info@newbalance.cz. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy reklamace Spotřebitele dojde Prodejci (viz. § 570 odst. 1 OZ).
9. Při uplatnění práva z vadného plnění je Spotřebitel povinen prokázat uzavření kupní smlouvy. Prodejce doporučuje za tímto účelem předložit zejména potvrzení o koupi.
10. Spotřebitel má povinnost vytknout Prodejci vadu, tedy dodat popis vady zboží, kvůli které jej reklamuje.
11. Právo z vadného plnění Spotřebiteli nenáleží, pokud Spotřebitel před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Spotřebitel vadu sám způsobil, nebo ji způsobila třetí osoba odlišná od Prodejce a bez jeho zavinění.
12. Prodejce nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ze strany Spotřebitele ihned, ve složitých případech do 3 (tří) pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace ze strany Spotřebitele včetně odstranění vady bude Prodejcem vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodejce se Spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.
13. Jestliže Prodejce reklamaci neodmítne, vystaví Spotřebiteli potvrzení o přijetí reklamace, která bude obsahovat mimo jiné identifikaci Prodejce a Spotřebitele, co je obsahem reklamace dle Spotřebitele, jaký způsob vyřízení reklamace upřednostňuje, datum a místo přijetí reklamace a podpis pracovníka Prodejce (viz § 19 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele).
14. Spotřebitel má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva z vadného plnění.
15. O tom, že byla reklamace vyřízena a jakým způsobem je Prodejce povinen Spotřebitele informovat, a to na elektronickou adresu, kterou uvedl při reklamaci nebo prostřednictvím jiného kontaktního údaje, dle kterého bude možno kupujícího upozornit na vyřízení reklamace. Prodejce v tomto oznámení uvede lhůtu pro vyzvednutí reklamovaného zboží.
16. V případě, že si Spotřebitel nevyzvedne ve lhůtě stanovené Prodejcem reklamované zboží, je Prodejce oprávněn účtovat si přiměřené skladné či zboží svépomocně prodat na účet Spotřebitele. O tomto postupu musí Prodejce Spotřebitele předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.
VII. PRÁVO SPOTŘEBITELE ODSTOUPIT OD SMLOUVY
1. Ustanovení tohoto článku se týkají výhradně Zákazníků, kteří jsou Spotřebiteli.
2. Spotřebitel má právo bez uvedení důvodu odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne převzetí zboží, přičemž je-li předmětem kupní smlouvy dodání několika druhů (položek) zboží, běží lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Lhůta pro odstoupení se považuje za zachovanou, pokud Spotřebitel v jejím průběhu odešle Prodejci oznámení, že od kupní smlouvy odstupuje.
3. Odstoupení od smlouvy zašle Spotřebitel Prodejci poštou na adresu New Balance Poland Sp. z o.o., ul. Ciasna 10, 35-232 Rzeszów, Polská republika nebo jí odešle na e-mailovou adresu: info@newbalance.cz.
4. Odstoupí-li Spotřebitel od kupní smlouvy, zašle Prodejci bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od něho obdržel, na adresu New Balance Poland Sp. z o.o., ul. Ciasna 10, 35-232 Rzeszów, Polská republika. Náklady na vrácení předmětného zboží Prodejci nese Prodejce.
5. Odstoupí-li Spotřebitel od kupní smlouvy, vrátí mu Prodejce bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě kupní smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodejce vrátí Spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím Spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
6. Spotřebitel odpovídá Prodejci pouze za snížení hodnoty předmětného zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
7. Odstoupí-li Spotřebitel od kupní smlouvy, není Prodejce povinen vrátit Spotřebiteli přijaté peněžní prostředky dříve, než mu Spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží Prodejci odeslal.
8. V souladu s příslušným ustanovením OZ sděluje Prodejce spotřebiteli, že spotřebitel je oprávněn (nikoliv však povinen) využít pro odstoupení od kupní smlouvy ve smyslu tohoto článku obchodních podmínek formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, jehož vzor je přílohou obchodních podmínek.
VIII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY PRODEJCEM
1. Prodejce dbá na dobrou orientaci v oblasti trhu s prodávaným zbožím a dostatečnou zásobovanost, přesto může výjimečně dojít k situacím, kdy nebude schopen objednané zboží dodat za podmínek sjednaných v kupní smlouvě. Prodejce si proto vyhrazuje právo v takových případech odstoupit od kupní smlouvy a Zákazník s takovým postupem pro takové výjimečné případy tímto souhlasí.
2. Prodejce má právo odstoupit od kupní smlouvy též tehdy, došlo-li k výrazným změnám cen dodavatele objednaného zboží, došlo-li k výrazným změnám cen přepravy zboží, nebo zjistí-li Prodejce, že zboží bylo omylem nabízeno za chybnou cenu a Zákazník neakceptoval příslušnou změnu kupní smlouvy, tj. zvýšení ceny zboží či zvýšení nákladů na přepravu a Zákazník s tímto postupem pro takové případy tímto souhlasí.
3. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že Prodejce je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené se Zákazníkem, resp. s takovým Zákazníkem smlouvu vůbec neuzavřít, pokud Zákazník v některém z předchozích závazkových vztahů s Prodejcem porušil jakoukoliv svou povinnost podstatným způsobem. Porušení předchozího závazkového vztahu podstatným způsobem se považuje pro účely odstoupení od smlouvy za chování ve smyslu § 2002 odst. 2 OZ.
4. Pokud Prodejce odstoupí od kupní smlouvy, je povinen o tom neprodleně informovat Zákazníka na elektronickou adresu uvedenou Zákazníkem při vytvoření objednávky. Dále je povinen vrátit Zákazníkovi plnou kupní cenu zboží, pokud již tato byla uhrazena, případně sníženou v souladu s Obchodními podmínkami.
IX. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1. V rámci procesů, které souvisí s provozováním Stránek, Prodejce zpracovává osobní údaje zákazníků za účelem plnění kupní smlouvy, realizace prodejních procesů, zavádění usnadnění v používání Stránek a optimalizace vedené hospodářské činnosti.
2. Prodejce potvrzuje, že osobní údaje Zákazníka budou použity pouze za účelem plnění uzavřených smluv.
3. V případě provádění plateb s využitím přímého bankovního převodu nebo s využitím služeb zprostředkovatele je správcem osobních údajů zodpovědným za jejich zpracování subjekt poskytující platební službu.
4. Zákazník má právo nahlédnout do svých osobních údajů, na jejich úpravu a má právo žádat o zanechání jejich používání nebo jejich odstranění, a také má právo na informace o prováděných procesech zpracování. Pokud chce Zákazník využít předmětná práva, musí se obrátit s příslušnou žádostí na Prodejce. V takové situaci Prodejce Zákazníkovi odpoví neodkladně, ne však později než za 30 (třicet) dnů od obdržení této žádosti.
5. Prodejce používá soubory typu cookies za účelem poskytnutí Zákazníkům komplexní informace o obchodě a usnadnění používání jeho funkcionalit. Díky tomu je, po přihlášení se Zákazníka, udržována relace, což umožňuje vyhnout se nutnosti zadávání hesla na každé podstránce Stránek Obchodu. Zákazník navíc dostává informace o zboží, které má ve svém „košíku“. Cookies jsou také Prodejcem používány pro přizpůsobení Stránek Obchodu požadavkům Zákazníků a také pro tvorbu statistik návštěvnosti internetových stránek. Zákazník má právo nesouhlasit s tím, aby Prodejce používal cookies, ale v tom případě pro něj mohou být některé funkce Obchodu nedostupné. Souhlasem s těmito pravidly Zákazník také vyjadřuje souhlas s používáním cookies Prodejcem. Tento souhlas může Zákazník kdykoliv odvolat, a to změnou nastavení internetového prohlížeče nebo tak, že kontaktuje Prodejce.
6. Podrobná pravidla zpracování osobních údajů, zejména rozsah a účely zpracování, předpokládanou dobu zpracování, právní základ zpracování a práva osob, jichž se osobní údaje týkají, určuje politika důvěrnosti přijatá Prodejcem, která je dostupná zde: https://newbalance.cz/politika_duvernosti
7. Zákazník má vždy právo podat námitku vůči probíhajícím procesům zpracování osobních údajů a také podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů.
X. ZMĚNA OBCHODNÍCH PODMÍNEK
1. Prodejce si vyhrazuje možnost Obchodní podmínky kdykoliv změnit.
2. Prodejce zveřejňuje změny Obchodních podmínek na Stránkách Obchodu. Informace o změně Obchodních podmínek je zpřístupněna nejpozději 14 (čtrnáct) dnů před jejich zavedením.
3. Zavádění akčních nabídek, soutěží a dalších služeb Prodejce, jejichž podrobná pravidla a podmínky jsou určeny v rámci samostatných pravidel, nevyžaduje provádění změn Obchodních podmínek.
XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Jazykem komunikace mezi Prodejcem a Zákazníkem a jazykem kupní smlouvy je český jazyk. Uzavřené kupní smlouvy jsou archivovány Prodejcem v elektronické podobě.
2. V případě, že by některé ustanovení Obchodních podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí Obchodních podmínek nebo kupní smlouvy.
3. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem, s vyloučením všech kolizních norem. Tímto nejsou dotčena práva Spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
4. Prodejce si vyhrazuje právo na anonymní zveřejnění obsahů, které Zákazníci směřují na obsluhu Obchodu, a které se týkají záležitostí, jež souvisí s fungováním obchodu (FAQ), poskytovanými radami a jiných, u nichž Prodejce dojde k závěru, že odpovědi na tyto obsahy jsou hodny zveřejnění.
5. Smluvní strany se dohodly, že na projednání jakýchkoliv sporů mezi Prodejcem a Zákazníkem je dána pravomoc soudům České republiky.
6. Případné spory mezi Prodejcem a Zákazníkem je možné řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporů, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde. Předtím než bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, provozovatel doporučuje kupujícímu pro vyřešení nastalé situace nejdříve využít elektronické adresy Prodejce: info@newbalance.cz

VZORY DOKUMENTŮ

Vzory dopisů:
- vzor reklamačního dopisu – STÁHNOUT
- vzor odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku – STÁHNOUT
- vzor dopisu na výměnu zboží STÁHNOUT