Rozsah ochrany osobních údajů

Vážený uživateli,

v současném právním systému upravuje pravidla pro zpracování osobních údajů zejména Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Rádi bychom vám vysvětlili, že zpracování vašich osobních údajů se odehrává výhradně za účelem provedení vašeho nákupu a také za tím účelem, abychom vás mohli informovat o naší nabídce a mohli ji přizpůsobit vašim požadavkům.

Jaké osobní údaje společnost New Balance Poland shromažďuje a zpracovává?

Společnost New Balance Poland shromažďuje a zpracovává osobní údaje získané se souhlasem uživatelů internetových stránek vedených společností New Balance Poland sp. z o.o. (dále jen: New Balance Poland), včetně zákazníků internetového obchodu, uživatelů stránek newsletteru a jiných funkcionalit stránky www.newbalance.cz, včetně těch, které jsou ukládány v souborech cookies.

Osobní údaje jsou získávány od osob, kterých se týkají – uživatelů stránek a zákazníků společnosti New Balance Poland, kteří se registrovali na stránce internetového obchodu.

Správcem výše uvedených osobních údajů je společnost New Balance Poland a všechny subjekty, které jsou s ní svázány, a jsou na ní závislé, a to jak personálně, tak kapitálově, ať už přímo nebo prostřednictvím jiných subjektů, a také naši spolehliví partneři.

Cíle zpracování osobních údajů.

Společnost New Balance Poland shromažďuje a zpracovává osobní údaje za účely, které jsou vyžadovány zákony, a také za jinými účely, určenými společností New Balance Poland, mezi jinými, aby mohla:

-optimalizovat proces zákazníky prováděných činností, zejména zefektivněním a usnadněním procesu nákupu, doručení, reklamace nebo vrácení zakoupeného zboží,

-tvořit nabídku přizpůsobenou požadavkům zákazníků,

-informovat zákazníky o nových výrobcích a cenových slevách v nabídce společnosti New Balance Poland,

-provádět analýzy, které pomáhají zdokonalovat služby poskytované společností New Balance Poland.

Komu můžeme předat osobní údaje?

V souladu s platnými zákony může správce osobních údajů (společnost
New Balance Poland) předat osobní údaje subjektům, jež zpracovávají tyto údaje na základě jeho objednávky, např. subdodavatelům jejich služeb, marketingovým agenturám a také subjektům oprávněným k získání osobních údajů na základě platných zákonů, např. soudy nebo orgány činné v trestním řízení – samozřejmě pouze v případě, pokud bude mít jejich žádost příslušný právní základ.

Ve společnosti New Balance Poland byl jmenován pověřenec pro ochranu osobních údajů, který dohlíží na dodržování pravidel pro zpracování osobních údajů, které společnost New Balance Poland shromažďuje a zpracovává.

Kontaktní údaje pověřence: iod@newbalance.pl

Jaká máte práva vůči svým osobním údajům?

Máte právo požadovat přístup k osobním údajům, jejich opravu, odstranění nebo omezení jejich zpracování. Můžete také odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, podat námitku nebo použít jiná práva, včetně práva na:

1) získání komplexních informací, zda existuje taková množina, a také na určení správce osobních údajů, adresy jeho sídla a úplného názvu;

2) získání informace o účelu, rozsahu a způsobu zpracování osobních údajů, které jsou součástí takové množiny;

3) získání informace, odkdy jsou v množině zpracovávány osobní údaje, které se vás týkají, a také poskytnutí obsahu těchto osobních údajů v obecně srozumitelné podobě;

4) získání informace o zdroji, ze kterého pocházejí osobní údaje, které se vás týkají, pokud není správce povinen uchovat v této oblasti důvěrnost tajných informaci nebo dodržet profesní tajemství;

5) získání informace o způsobu zpřístupňování osobních údajů, zejména informací o příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým jsou tyto osobní údaje zpřístupňovány;

5a) získání informace o předpokladech přijetí rozhodnutí, o kterém je řeč v čl. 26a odst. 2;

6) požadování doplnění, aktualizace, opravy osobních údajů, dočasného nebo trvalého pozastavení jejich zpracování nebo jejich odstranění, pokud jsou tyto osobní údaje nekompletní, neaktuální, nesprávné nebo byly získány prostřednictvím porušení zákona, nebo jsou již zbytečné pro splnění cíle, za jakým byly shromážděny;

7) podání požadavku na pozastavení zpracování osobních údajů;

Jaký je právní základ pro zpracování osobních údajů společností New Balance Poland?

Každé zpracování osobních údajů musí být založeno na správném právním základě, který je v souladu s platnými předpisy a zákony. Právním základem pro zpracování osobních údajů za účelem prodeje zboží a poskytování služeb je nutnost plnění smluv (v případě poskytování služeb jsou těmito smlouvami pravidla nebo jiné, podobné dokumenty, jež jsou dostupné pro služby, které používáte).

Kdežto právním základem pro přizpůsobování obsahu služeb zájmům uživatelů internetových stránek a služeb poskytovaných společností New Balance Poland, zajištění jejich bezpečnosti a také měření a analýzy, jejich zdokonalování a vlastní marketing společnosti New Balance Poland je tzv. oprávněným zájmem správce osobních údajů. Zpracování osobních údajů pro marketingové účely, včetně profilování a také pro analytické účely bude prováděno na základě dobrovolného souhlasu, který je možné vyjádřit označením tlačítka „souhlasím“, jež se nachází vedle obsahu prohlášení.

Vyjádření tohoto souhlasu je dobrovolné a můžete jej kdykoliv odvolat, přičemž odvolání souhlasu nebude mít vliv na legálnost zpracování osobních údajů na základě uděleného souhlasu před jeho odvoláním.